Slotverklaring informatie algemeen

Slotverklaring van de aanvrager

U bent verplicht alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden, ook wel slotverklaring genoemd.
Ook de vragen waarvan u veronderstelt dat het antwoord al bij ons bekend is.
Houdt u er rekening mee, dat het niet alleen gaat om uw eigen situatie maar ook die van de overige te verzekeren
(rechts)personen. De in deze aanvraag verstrekte gegevens vormen de basis voor de af te sluiten verzekering. Als
bij het aanvragen ervan onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, kan de verzekering nietig worden
verklaard. Als de maatschappij met opzet is misleid en op basis van de ware stand van zaken de verzekering nooit
zou zijn gesloten, heeft de maatschappij het recht de verzekering op te zeggen. Door bevestiging van deze
verklaring, verklaart u akkoord te gaan met de algemene en de bijzondere voorwaarden die bij deze verzekering
horen. Deze kunt u raadplegen in het offerte scherm of opvragen bij Assurantiesite.nl

De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten of diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij www.ASSURANTIESITE.nl.

U verklaart voorts dat u deze verzekering conform het premietarief en de verzekeringsvoorwaarden wenst aan te gaan. De verschuldigde premies en kosten dient u op tijd te betalen, bij gebreke waarvan u aansprakelijk zult zijn voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.