Dienstenwijzer

Je bent van plan de zorg voor jouw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. Je kunt er zeker van zijn dat jouw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

In deze dienstenwijzer tref je een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven je namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou verwachten.

In deze dienstenwijzer informeren wij je over:

1. Ons kantoor
De adresgegevens van ons kantoor zijn:

Het Assurantiehuis Vanderveen BV
Deventerstraat 36
7311 LW Apeldoorn
Postbus 10050
7301 GB Apeldoorn
Statutair gevestigd op het bovengenoemde adres.

2. Hoe en wanneer kun je ons bereiken?
Je kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

Via de telefoon: 055-5218028
Via de fax: 055-5218003
Via e-mail: email_assurantiesite
Via internet: https://www.assurantiesite.nl

Je bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot en met 17:00. Om er echter zeker van te zijn dat wij je persoonlijk te woord kunnen staan, kun je het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.
Buiten kantooruren kun je ons bereiken via e-mail. Bij noodgevallen kun je altijd contact opnemen met het noodnummer van je verzekeringsmaatschappij.

3. Registratie/lidmaatschap
Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden je een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiële Markten
De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12005750. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Wij doen er alles aan om je tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met je tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en je vindt dat je klacht naar je inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kun je je klacht voorleggen aan het Kifid. Ons aansluitnummer bij het Kifid is: 200020111. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Kifid vind je via de website: www.kifid.nl

4. De producten en diensten die wij aan je bieden

Schadeverzekeringen
Ons kantoor kan je prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheids en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op je wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren je actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met je te onderhouden en je belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je pensioen of je lijfrente-verzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan je hypotheek.
Ons kantoor wil jouw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door je gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij je over de mogelijkheden en stellen wij voor je een evenwichtig pakket voorzieningen samen.

Hypotheken
Ons kantoor betrekt externe specialisten aan voor het adviseren en bemiddelen van hypotheken.

Betalen en sparen
Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen en betalen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (internet)spaarrekening, maar ook kunnen wij je adviseren over een levensloopregeling.

Consumptief krediet
Staat je voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een auto of een caravan. Dan kan een lening in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet betrekt ons kantoor externe specialisten voor het adviseren en bemiddelen van kredieten.

5. Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen
Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars/geldverstrekkers, waarmee wij zakendoen. Bij deze selectie kijken we ondermeer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op jouw verzoek geven wij je een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen.

6. Wat verwachten wij van u?
Bij alles wat je van ons vraagt, vragen wij van je dat je ons correct en volledig informeert. Wanneer je bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.
Ook is het van groot belang dat je bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij je hiermee en zullen je zonodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren.
Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij je ons te informeren bij wijzigingen in jouw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in jouw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in jouw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.

7. Hoe worden wij beloond?
Provisie is de inkomstenbron die wij als assurantieadviseur van de verzekeraars, waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van jouw voorzieningen. Voor elke voorziening die je via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie (bij schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (bij levensverzekeringen). Onze provisie is verrekend in de premie die je als klant betaalt.
Door het provisiesysteem kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als je een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit, betaalt je met de premie een vergoeding voor onze diensten.
Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heb je hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij je vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven je ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.

8. Welke klachtmogelijkheid heb je?
Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen je tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met je tot een oplossing te komen. Indien je ontevreden bent over onze dienstverlening en jouw klacht wordt naar jouw inzicht niet afdoende behandeld, dan kun je je klacht voorleggen aan Kifid, waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal jouw klacht verder in behandeling nemen.

De adresgegevens van het Kifid zijn:
Klachteninstituut Fincanciële Dienstverlening
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: 0900-3552248 (10ct per min.)
Internet: www.Kifid.nl

9. Wilt je meer weten over onze dienstverlening?
Lees dan ons dienstverleningsdocument. Hier vind jemeer informatie over onze, werkwijze, belonging en andere zaken, zie

Dienstverleningsdocument Risicoverzekeringen
Dienstverleningsdocument Vermogensvorming

Disclaimer:
Wij hebben bij het samenstellen van deze tekst de uiterste zorgvuldigheid betracht. Wij zijn echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.

Paste your AdWords Remarketing code here