Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zelfstandige
Indien je als zelfstandig ondernemer aan het werk bent is het bijzonder raadzaam een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten. De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt er voor dat je inkomen door betaald wordt op het moment dat je door ziekte of ongeval niet of maar gedeeltelijk kan werken. Sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen af bij een verzekeraar, die parachutespringen niet uitsluit.

Werknemer
Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid Op 1 januari 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. Met de WIA heeft de overheid verder gesnoeid in de sociale zekerheid. De gevolgen van arbeidsongeschiktheid grijpen financieel fors in op uw levensstandaard. Een inkomensdaling van 30 tot 50% is helaas geen uitzondering meer. Vooral werknemers die jaarlijks meer verdienen dan het maximum WIA-jaarloon (€ 50.855,- per 1 januari 2013) kunnen er financieel fors op achteruit gaan. Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedereen verschillend. Dat vereist maatwerk. Uw inkomen bepaalt de verzekeringsmogelijkheden. De WIA-Excedent verzekering biedt een extra aanvulling in het tweede ziektejaar en een inkomensaanvulling na het tweede ziektejaar. Bovendien is het WGA-gat, mits niet elders ondergebracht, automatisch meeverzekerd.

Aanvraag informatie